top of page

Integritetspolicy

Elkontakten i Ale AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Elkontakten i Ale AB. Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Elkontakten i Ale AB samlar in och hur denna används.   

Integritet & Personuppgifter

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER? 

Elkontakten i Ale AB nedan benämnt ”Elkontakten” är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Elkontakten har adress Knuts väg 32, 446 41 SKEPPLANDA. 

Elkontakten har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras i www.bygglet.com samt www.onedrive.com.   

Personuppgiftsansvarig är Niklas Fougberg, Knuts väg 32, 446 41 SKEPPLANDA 

 

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG 

Personuppgifter som du har lämnat till oss  

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, personnummer, post- samt eventuell leveransadress, e-post, telefonnummer, fastighetsbeteckning samt referensfotografier över utfört arbete. Vi lagrar även uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor/tjänster. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.   

Personuppgifter som vi har samlat in från dig  

När du beställer tjänster hos Elkontakten, besöker www.elkontakteniale.se, eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.   

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:  

 

• För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter

• För att ge dig information om och behandla dina köp/tjänster tex orderbekräftelser, leveransinformation och supportärenden.

• För att leverera dina köp till din angivna adress

• Vid fakturering och bokföring

• För att kunna besvara dina frågor

• För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Elkontakten behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen.

• Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

 

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING 

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Elkontakten ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar köpet i sig. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till personuppgiftsansvarige, se vidare under rubriken Dina rättigheter.  När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.  

 

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER? 

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.   

 

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION? 

Elkontakten vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.  

 

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER? 

Elkontakten lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES samt USA. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket "Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter".  

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

När du lämnar dina personuppgifter till Elkontakten ger du medgivande till Elkontakten att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.  

Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i www.bygglet.com samt www.onedrive.com.    

 

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos Elkontakten i Ale AB har du flera rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Dessa inkluderar:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig och få information om behandlingen.

  • Rätt till rättelse: Om du anser att uppgifterna vi har om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du rätt att begära att de korrigeras.

  • Rätt till radering ("rätten att bli glömd"): I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in.

  • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

  • Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som utförs på grundval av en intresseavvägning, inklusive profilering.

  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, under förutsättning att behandlingen är baserad på samtycke eller avtal och utförs automatiskt.
     

För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarige Niklas Fougberg på adressen nedan. Vi strävar efter att hantera dina begäranden utan onödigt dröjsmål.
 

Kontakt för dataskyddsfrågor:

Elkontakten i Ale AB
Att: Niklas Fougberg
Knuts väg 32
446 41 SKEPPLANDA
E-post: info@elkontakteniale.se
Telefon: 031-799 29 30

 

Observera att Elkontakten i vissa fall kan behöva behålla dina personuppgifter trots din begäran om radering, till exempel för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller försvara rättsliga anspråk.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt ärende, har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor i Sverige. Du hittar mer information på Datainspektionens webbplats.
 

Detta dokument kan komma att uppdateras för att spegla ändringar i vår dataskyddspraxis eller ändringar i dataskyddslagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Senaste uppdateringen: 2023-03-02

bottom of page