top of page

Integritetspolicy

Elkontakten i Ale AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Elkontakten i Ale AB. Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Elkontakten i Ale AB samlar in och hur denna används.   

Integritet & Personuppgifter

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER? 

Elkontakten i Ale AB nedan benämnt ”Elkontakten” är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Elkontakten har adress Knuts väg 32, 446 41 SKEPPLANDA. 

Elkontakten har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras i www.bygglet.com samt www.onedrive.com.   

Personuppgiftsansvarig är Niklas Fougberg, Knuts väg 32, 446 41 SKEPPLANDA 

 

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG 

Personuppgifter som du har lämnat till oss  

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, personnummer, post- samt eventuell leveransadress, e-post, telefonnummer, fastighetsbeteckning samt referensfotografier över utfört arbete. Vi lagrar även uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor/tjänster. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.   

Personuppgifter som vi har samlat in från dig  

När du beställer tjänster hos Elkontakten, besöker www.elkontakteniale.se, eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.   

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:  

 

• För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter

• För att ge dig information om och behandla dina köp/tjänster tex orderbekräftelser, leveransinformation och supportärenden.

• För att leverera dina köp till din angivna adress

• Vid fakturering och bokföring

• För att kunna besvara dina frågor

• För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Elkontakten behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen.

• Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

 

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING 

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Elkontakten ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar köpet i sig. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till personuppgiftsansvarige, se vidare under rubriken Dina rättigheter.  När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.  

 

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER? 

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.   

 

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION? 

Elkontakten vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.  

 

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER? 

Elkontakten lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES samt USA. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket "Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter".  

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

När du lämnar dina personuppgifter till Elkontakten ger du medgivande till Elkontakten att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.  

 

Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i www.bygglet.com samt www.onedrive.com.    

 

DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vår personuppgiftsansvarige på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas.   

Om du anser att de personuppgifter som Elkontakten har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsombud. Elkontakten är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.   

Som kund hos Elkontakten kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsombud. Elkontakten har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.  För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll 

(dataportabilitet) ber vi dig kontakta personuppgiftsansvarige eller personsuppgiftsombud.  

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Adress:  

Elkontakten i Ale AB 

Knuts väg 32 

446 41 SKEPPLANDA info@elkontakteniale.se 

Tel: 031-799 29 30 

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. http://www.datainspektionen.se  

Detta dokument uppdateras löpande. 

Senaste uppdateringen: 2023-03-02

bottom of page