1,35 kW 1-fasfrån 38 256 krinkl. moms och installation
efter ROT 34 813 kr
3,24 kW 3-fasfrån 73 900 krinkl. moms och installation
efter ROT 67 159 kr
5,4 kW 3-fasfrån 98 300 krinkl. moms och installation
efter ROT 89 478 kr
7,56 kW 3-fasfrån 127 900 krinkl. moms och installation
efter ROT 116 441 kr
10,8 kW 3-fasfrån 169 700 krinkl. moms och installation
efter ROT 154 427 kr

Vad behöver jag?

Fyll i din information nedan så kan du direkt se vilket eller vilka solpaket vi rekommenderar.Vi satsar på Kvalité

Panelerna och utrustningen kommer från Soleye och Rexel.
Två kvalitetsmedvetna leverantörer som samarbetar med världsledande tillverkare.

På lång sikt är solcellspaneler alltid en lönsam investering. Med nuvarande elpris är panelerna betalda efter 12-15 år. Höjs elpriset går det betydligt fortare. Men det främsta skälet är att du genom att använda egenproducerad el gör en stor insats för miljön.Frågor och svar

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på taket (andra placeringar är också möjliga) och kopplas till elsystemet. Kort sagt producerar systemet mest el när solen lyser en solig sommardag och minst el en mulen dag på vintern. Produktionen är högst mellan mars-oktober.

Hur mycket el genererar solcellerna?

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är beroende av olika faktorer som t.ex takets lutning och riktning, hur stor solinstrålningen är samt om taket skuggas av träd, skorstenar eller andra hus. Årsproduktionen för ett system som inte skuggas och som är riktat mot söder varierar mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp.

Hur vet jag om mitt hus är lämpligt att installera solpaneler på?

– Du ska ha en fri takyta på minst 10 m² (på hus eller garage)
– Takytan bör vara vänd mot syd, sydväst eller sydost
– Takytan bör vara fri från skugga
– Takytan bör ha en lutning på cirka 20-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir annorlunda.
– Huset ska ha en säkringsnivå på minst 16A
– Plats för växelriktaren nära systemet

Finns det tillräckligt mycket sol i Sverige för solpaneler?

När man ser på den genomsnittliga solinstrålningen i världen ligger Sverige i samma zon som stora delar av centraleuropa. Sverige ligger alltså i samma zon som t.ex England och Tyskland där det finns väldigt många solpanelanläggningar. Så svaret är ja, det finns tillräckligt med sol i Sverige.

Hur ansluts solanläggningen i huset? Är det mot befintlig elmätare och i så fall, hur mycket plats behövs det där?

Anläggningen ansluts till en ny undercentral som placeras i närheten av växelriktaren eller vid mätarskåpet. Vissa nätägare vill att anslutning ska göras i mätarskåpet och andra definierar inte var. Det finns ingen standard för detta i Sverige idag så det går inte att ge ett generellt svar.

Behövs bygglov?

Det är lite olika i olika kommuner om bygglov behövs eller inte. Ta kontakt med byggnadskontoret i din kommun, de kan svara på frågor om bygglov.

Kan man söka både ROT-avdrag in bidrag för installation av solel?

Om du har fått bidrag för installationen kan du inte få ROT-avdrag också.

Hur gör man när man ansöker om bidrag?

Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras
1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
2. senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.
Ansökan görs på ansökningsblankett som du hittar på Energiverkets hemsida (länk nedan). Ansökan skickas till Länsstyrelsen i ditt län (länk nedan). Du kan också ansöka digitalt via Boverket (länk nedan).

Länk Länsstyrelsen
Länk Energimyndigheten
Länk Boverket

Vi rekommenderar att kalkylen görs utan hänsyn taget till ett bidrag. I dagsläget ligger väldigt många ansökningar inne hos Länsstyrelsen och det kan ta lång tid innan besked om bidrag ges. Du kan självklart göra installationen innan du fått besked om bidrag men då ska du vara medveten om att bidragspengarna kan ha tagit slut så att du inte får bidrag. Länsstyrelsen kan svara på frågor om bidrag/stöd.

Vem kan få bidrag för stöd till solceller?

Stödet ges till såväl privatpersoner som företag och offentliga organisationer. Installationen ska vara slutförd före den 31 december 2016. Bidrag kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker.

Hur mycket bidrag kan man få?

Privatpersoner kan få 20% och företag 30% bidrag till kostnaden för investeringen (både material och installation). Det finns ett maxbelopp på 1,2 miljoner per solcellssystem. De stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker. För solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.


Källa: Rexel Energy Solutions

Leverantörer / Partners